Domov PETRA Mačkov

Prohlášení o přístupnosti

Obsah webových stránek je dostupný a čitelný

 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
 2. Multimediální prvky nesoucí významové sdělení jsou doplněny textovými titulky, jestliže nejsou jen alternativou k existujícímu textovému obsahu.
 3. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, kaskádových stylů, cookies a jiných doplňků na straně uživatele, jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků a stránky jsou standardně ovladatelné.
 4. Informace sdělované vizuální podobou webových stránek, tvary jednotlivých prvků, jejich velikostí, pořadím nebo umístěním jsou dostupné i v případě, že uživatel nemůže tyto aspekty vnímat.
 5. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
 6. Barvy popředí a pozadí textu (nebo textu v obrázku) jsou vůči sobě dostatečně kontrastní, jestliže text nese významové sdělení.
 7. Velikost písma je možné zvětšit alespoň na 200% a zmenšit alespoň na 50% původní hodnoty pomocí standardních funkcí prohlížeče (ctrl+ nebo ctrl-). Při takové změně velikosti nedocházít ke ztrátě obsahu nebo funkcionality.

Práci s webovou stránkou řídí uživatel

 1. Obsah ani kód webové stránky nevyžaduje konkrétní výstupní či ovládací zařízení. Web je zobrazitelný na všech druzích mobilních, stolních zařízeních.
 2. Obsah ani kód webové stránky nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní programové vybavení.
 3. Načtení nové webové stránky či přesměrování je možné jen po aktivaci odkazu nebo po odeslání formuláře pro vyhledání na webových stránkách.
 4. Načtení nové webové stránky do nového okna prohlížeče je možné jen v odůvodněných případech (přesměrování na jiné stránky) a uživatel na to je předem upozorněn (grafickým rozlišením a titulkem po najetí myši).
 5. Na webové stránce nedochází rychleji než třikrát za sekundu k výrazným změnám barevnosti, jasu, velikosti nebo umístění prvku.
 6. Na webové stránce se nenachází žádné zvukové efekty.
 7. Časový limit pro práci s webovou stránkou je dostatečný.

Informace jsou srozumitelné a přehledné

 1. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou. Předpokládáme, že každý návštěvník není odborníkem na problematiku, která je na webových stránkách prezentována. Informace na webových stránkách jsou proto podávány co možná nejsrozumitelněji.
 2. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.

Ovládání webu je jasné a pochopitelné

 1. Navigace je srozumitelná a konzistentní a na všech zařízeních je viditelná. Od ostatního obsahu webové stránky je zřetelně oddělena.
 2. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webových stránek a odkaz na úvodní webovou stránku.
 3. K dispozici je rovněž vyhledávání a odkaz na mapu webových stránek. Odkaz na mapu webových stránek nebo vyhledávací formulář je k dispozici na každé webové stránce.
 4. Každá webová stránka má výstižný název odpovídající jejímu obsahu.
 5. Na webu se nachází pouze formulář pro vyhledávání.
 6. Text odkazu nebo jeho přímo související text výstižně popisuje cíl odkazu. Jestliže odkaz vede na jiný typ souboru, než je webová stránka, je odkaz doplněn sdělením o typu, o velikosti souboru a ikonou zobrazující druh souboru.
 7. Na webové stránce je použit rám s rezervací do bazénu, který má vhodný popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.

Kód je technicky způsobilý a strukturovaný

 1. Sémantické značky, které jsou použity pro formátování obsahu, jsou použity ve zdrojovém kódu tak, aby odpovídaly významu obsahu.
 2. Prvky značkovacího jazyka, které jsou párové, mají vždy uvedenou počáteční a koncovou značku. Značky jsou správně zanořeny a nedochází k jejich křížení.
 3. Ve zdrojovém kódu je určen hlavní jazyk obsahu webové stránky.
 4. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu a jsou výstižné.
 5. Je-li tabulka použita pro zobrazení tabulkových dat, obsahuje značky pro záhlaví řádků nebo sloupců.
 6. Kontrolu správné způsobilosti a strukturovanosti si můžete ověřit zde Seo servis

Prohlášení o přístupnosti webových stránek

 1. Každá webová stránka obsahuje prohlášení o tom, že forma uveřejnění informací je v souladu s vyhláškou Česká pravidla přístupnosti zakotvená v novele Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Kontakt na správce webu

Vaše náměty, postřehy k technické části webu zasílejte na adresu společnosti IJ&T s.r.o. Náměty k obsahu webu adresujte na provozovatele webu, viz kontakty.