Domov PETRA Mačkov

Domov pro osoby se ZP

Kapacita sociální služby DOZP je 70 lůžek.

Sociální služba DOZP je poskytována nepřetržitě.

Cílová skupina sociální služby DOZP jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením (mentální spolu s tělesným, případně smyslovým postižením) od 3 let věku.

Posláním pobytové sociální služby DOZP je zajistit důstojný a spokojený život uživatelů, kteří v důsledku svého zdravotního postižení nejsou schopni samostatného života, s ohledem na jejich přání, jejich schopnosti a s důrazem na dodržování lidských práv a základních svobod.

Cílem sociální služby DOZP je:
a) poskytování pomoci a podpory při uplatňování vlastní vůle uživatelů,
b) vytváření prostředí, které uživatelům poskytne pocit bezpečí a také jistoty v oblasti bydlení a stravování,
c) podpora uživatelů při kontaktu s rodinami a blízkými osobami za účelem udržení sociálních vazeb,
d) vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času, podpora zájmů a aktivit uživatelů,
e) poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče a zajištění péče zdravotní.

Zásady sociální služby DOZP jsou:
a) zachovávání lidské důstojnosti osob, kterým je sociální služba poskytována,
b) uživatelům je pomoc poskytována tak, že vychází z individuálně určených potřeb každého uživatele,
c) pomoc působí na uživatele aktivně, podporuje je v rozvoji jejich samostatnosti a motivuje je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání v nepříznivé situaci,
d) posilování sociálního začleňování uživatelů,
e) důsledné dodržování lidských práv a základních svobod osob.

Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tato služba obsahuje následující základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V našem domově PETRA Mačkov je služba realizována na 3 odděleních pod názvy Včela, Beruška a Motýl.

Oddělení jsou účelně a moderně vybavena. Typický je tzv. stropní pojezdový zvedací systém na dvou odděleních, který splňuje funkci zvedáků, chodítek apod. Pro uživatele je transport příjemný a personálu slouží používání systému k usnadnění namáhavé fyzické práce. I imobilní klient se za jeho pomoci dostane velmi lehce např. i do bazénu nebo do ordinace lékaře.

Všechna oddělení disponují velkou prostornou terasou, která také nabízí imobilním klientům upoutaným na lůžko příjemný pobyt venku s využitím bezbariérové návaznosti na přírodní park a venkovní prostory.

Zdravotní péče je v Domově PETRA Mačkov poskytována dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (zdravotní sestry, fyzioterapeuté).

Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci sociálních služeb formou přímé obslužné péče.

Lékařskou péči poskytují lékaři, kteří nejsou zaměstnanci domova, ale do domova dojíždějí a ordinují přímo v prostorách našeho domova v následujícím časovém rozsahu:

 • praktická lékařka pro dospělé - 1x týdně
 • pediatr - dle potřeb klientů
 • stomatolog - 1x měsíčně
 • neurolog - 1x za 2 týdny
 • psychiatr - 1x za 3 týdny

Dle potřeb klientů je péče zajištěna i mimo tyto ordinační termíny, a to přímo v ordinacích lékařů v místě jejich působení.

Rehabilitační péči zajišťují vlastní zaměstnanci formou různých metod a technik včetně hiporehabilitace. Ta je poskytována formou hipoterapie a dalších aktivit s využitím koní. Za tímto účelem chová domov koně a poníky.

Kromě sociálně terapeutických dílen, jako je:

 • keramika,
 • tkaní,
 • šití-vyšívání-pletení,
 • výroba loutek a dekorací,
 • malba na hedvábí,

které jsou samostatnou službou smluvně ošetřenou, nabízí domov i další terapie a aktivity:

 • muzikoterapie,
 • skupinové cvičení,
 • hydroterapie v bazénovém komplexu domova,
 • aktivizační činnosti pro klienty služby domov pro osoby se zdravotním postižením,
 • vjemová terapie (snoezelen) pro klienty s nejtěžším postižením,
 • malba a kreslení různými technikami, animace vlastní tvorby-obrázků,
 • hipoterapie.

Domov PETRA Mačkov zajišťuje vzdělávání klientů, na které se vztahuje povinná školní docházka, v Základní škole speciální v Blatné, Holečkova 1060.

Doprava do školy je žákům domovem poskytována v rámci základní služby.

Jedná se o činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě a klient si je hradí z vlastních prostředků. Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem. Klienti mohou, ale také nemusí, tyto služby využívat.

Sazebník fakultativních služeb

Úkony poskytované nad rámec základních činností cena

Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele

(poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu)

11 Kč/ 1 km
   
 1. Vyplňte a zašlete (popř. přineste) vyplněnou Žádost o přijetí.
 2. Přiložte svůj lékařský posudek a další přílohy.

Popřípadě si můžete přímo sjednat informační schůzku s naší sociální pracovnicí a náš Domov PETRA Mačkov osobně navštívit. Na vlastní oči si prohlédnete náš celý komplex a zároveň si odnesete i vytištěnou Žádost o přijetí.

Podmínky pro přijetí:

 • cílová skupina
  • lidé s mentálním postižením,
  • nebo kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, apod.)
 • volná kapacita ve službě, která je požadována,
 • věková hranice pro přijetí
  • služba domov pro osoby se zdravotním postižením – od 3 let věku,
  • služba chráněné bydlení – od 18 let věku,
  • služba sociálně terapeutické dílny – od 15 let věku.

Okolnosti vylučující přijetí:

 • domov neposkytuje službu, o kterou je žádáno,
 • je naplněná kapacita služby, která je požadována,
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo akutní infekční nemoc žadatele, nebo by chování žadatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Fotogalerie
Dokumenty
Ikona k dokumentu Domácí řád sociální služby DOZP 26. 5. 2023 (216.5 kB)
Ikona k dokumentu Žádost o poskytnutí pobytové soc. služby 25. 7. 2023 (488.8 kB)