Domov PETRA Mačkov

Chráněné bydlení

Kapacita sociální služby CHB je 60 lůžek. Sociální služba CHB je poskytována na dvou adresách, Mačkov 79 a Nerudova 505 Blatná.

Sociální služba CHB je poskytována nepřetržitě.

Cílová skupina sociální služby CHB jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením (mentální spolu s tělesným, případně smyslovým postižením) od 18 let věku.

Posláním pobytové sociální služby CHB je poskytování sociálních služeb osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu svého zdravotního postižení, podpora a pomoc při zvládání běžných životních situací a zachování, či zlepšování schopností a dovedností s důrazem na dodržování lidských práv a základních svobod, snižování závislosti na poskytované sociální službě, zachovávání sociálních vazeb a podpora v sociální začleňování.

Cílem sociální služby CHB je:
a) spokojenost uživatelů v oblastech bydlení a stravování,
b) poskytování terapeutických a aktivizačních činností a možnost pracovního začlenění pro smysluplné využití volného času uživatelů,
c) podpora samostatného způsobu života uživatelů dle jejich potřeb a přání s ohledem na jejich schopnosti a dovednosti
d) podpora vlastní vůle uživatelů při svobodném vyjadřování vlastních názorů a rozhodování o své osobě,
e) podpora sociálního začleňování pomocí kontaktů se společenským prostředím, rodinou, blízkými,
f) zajištění zdravotní péče.

Zásady sociální služby CHB jsou:
a) uplatňování individuálního přístupu,
b) dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů,
c) respektování potřeb a zájmů uživatele,
d) poskytování podpory v nezbytně nutné míře,
e) vzájemné partnerství uživatelů a zaměstnanců (spolurozhodování o službě),
f) posilování sociálního začleňování uživatelů, spolupráce s rodinou a blízkými uživatele,
g) podpora návaznosti na další, běžně dostupné, veřejné zdroje,
h) podpora týmové spolupráce, komunikace, podpora příjemné atmosféry na pracovištích,
i) podpora informovanosti zaměstnanců o průběhu poskytované sociální služby, prohlubování kvalifikace a odbornosti zaměstnanců,
j) aktivní pomoc uživatelům, podpora v rozvoji jejich samostatnosti a motivace k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání v nepříznivé situaci.
 

Dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách, služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služba CHB je poskytována na dvou adresách, Mačkov 79 a Nerudova 505 Blatná.


CHB Mačkov
Budovy sociální služby CHB v Mačkově jsou umístěny v areálu Domova PETRA Mačkov,
zhruba 4 km od města Blatná a je snadno dostupná vlakem, autobusem nebo nové
cyklostezce. U areálu domova je možno využít parkoviště. Vstup do areálu je bezbariérový
přes recepci s 24 hodinovou službou.
Služba je poskytována v 5 samostatných domcích. V každém domku je 10 jednolůžkových
pokojů s terasou nebo balkonem a se společným sociálním zázemím vždy pro dva pokoje.
Součástí domku je také i jídelna a společenská místnost. Každý pokoj je účelně zařízený
nábytkem s možností přípojky na TV a internet, také je zde možnost regulace topení a
zastínění oken.
Domky mají přímou návaznost na park, kde se mohou uživatelé trávit svůj volný čas. Park je
využíván jak k procházkám, tak k relaxaci u venkovního krbu a zahradních altánech,
popřípadě k pobytu na hřišti s herními prvky.

CHB Blatná
Budova chráněného bydlení se nachází v běžné zástavbě města Blatná, cca 200 m od centra,
ale v klidné postranní ulici, s velmi malým provozem. Samostatné parkoviště budova nemá.
Třípodlažní budova je nově zrekonstruována, veškeré vybavení je také nové. V budově není
výtah. Vstup do budovy je bezbariérový.
Služba chráněné bydlení je realizována v 10 samostatných jednolůžkových pokojích. Pokoje
nemají balkóny ani terasy.
V 1. nadzemním podlaží se nachází 5 pokojů s WC a sprchovým koutem, centrální koupelna
s vanou, společenská místnost s velkou kuchyňskou linkou a přímým vchodem do zahrady,
místnost pro praní prádla, garáž a šatna.
Ve 2. nadzemním podlaží se nachází 5 pokojů s WC a sprchovým koutem, každý pokoj má
zabudovanou malou kuchyňskou linku. 
Každý pokoj je účelně zařízený nábytkem s možností přípojky na TV a internet, také je zde
možnost regulace topení a zastínění oken.
 

Ve službě CHB poskytujeme stravu v rozsahu 4 jídel denně (snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře).

Klienti mají možnost výběru ze 2 jídel na oběd a také výběru nápojů během všech jídel. Strava pro klienty chráněného bydlení je připravována většinou v centrální kuchyni. Strava je poté převezena v termovozíku nebo na jednotlivé domky, kde je strava rozdělena na jednotlivé porce dle výběru klienta. 

Strava do chráněného bydlení v Blatné je dovážena každodenně personálem domova v termoboxu z centrální kuchyně v Mačkově. 

Další možností je, že si klienti mohou uvařit a připravit vlastní jídlo například z potravinové pomoci nebo si klienti mohou zajít na jídlo do restaurace.

Zdravotní péče je v Domově PETRA Mačkov poskytována dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., a to vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (zdravotní sestry, fyzioterapeuté).

Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci sociálních služeb formou přímé obslužné péče.

Lékařskou péči poskytují lékaři, kteří nejsou zaměstnanci domova, ale do domova dojíždějí a ordinují přímo v prostorách domova v následujícím časovém rozsahu:

 • praktická lékařka pro dospělé - 1x týdně
 • pediatr - dle potřeb klientů
 • stomatolog - 1x měsíčně
 • neurolog - 1x za 2 týdny
 • psychiatr - 1x za 3 týdny

Dle potřeb klientů je péče zajištěna i mimo tyto ordinační termíny, a to přímo v ordinacích lékařů v místě jejich působení.

Rehabilitační péči zajišťují vlastní zaměstnanci formou různých metod a technik včetně hiporehabilitace. Ta je poskytována formou hipoterapie a dalších aktivit s využitím koní. Za tímto účelem domov v současné době chová 4 koně a 2 poníky.

Kromě sociálně terapeutických dílen, jako je:

 • keramika,
 • tkaní,
 • šití-vyšívání-pletení,
 • výroba loutek a dekorací,
 • malba na hedvábí,

které jsou samostatnou službou smluvně ošetřenou, nabízí domov i další terapie a aktivity:

 • muzikoterapie,
 • skupinové cvičení,
 • hydroterapie v bazénovém komplexu domova,
 • malba a kreslení různými technikami, animace vlastní tvorby-obrázků,
 • hipoterapie
 • zájmová činnost ( fotografický kroužek, sportovní kroužek, péče o květiny, Turistický kroužek)
 • pracovní uplatnění ( v Domově PETRA Mačkov formou DPČ, na otevřeném trhu práce)

Domov PETRA Mačkov zajišťuje vzdělávání klientů, na které se vztahuje povinná školní docházka, v Základní škole speciální v Blatné, Holečkova 1060.

Doprava do školy je žákům domovem poskytována v rámci základní služby.

Jedná se o činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě a klient si je hradí z vlastních prostředků. Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem. Klienti mohou, ale také nemusí, tyto služby využívat.

Sazebník fakultativních služeb

Úkony poskytované nad rámec základních činností cena

Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele

(poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu)

11 Kč/ 1 km
   
 1. Vyplňte a zašlete (popř. přineste) vyplněnou Žádost o přijetí.
 2. Přiložte svůj lékařský posudek a další přílohy.

Popřípadě si můžete přímo sjednat informační schůzku s naší sociální pracovnicí a náš Domov PETRA Mačkov osobně navštívit. Na vlastní oči si prohlédnete náš celý komplex a zároveň si odnesete i vytištěnou Žádost o přijetí.

Podmínky pro přijetí:

 • cílová skupina
  • lidé s mentálním postižením,
  • nebo kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, apod.)
 • volná kapacita ve službě, která je požadována,
 • věková hranice pro přijetí
  • služba domov pro osoby se zdravotním postižením – od 3 let věku,
  • služba chráněné bydlení – od 18 let věku,
  • služba sociálně terapeutické dílny – od 15 let věku.

Okolnosti vylučující přijetí:

 • domov neposkytuje službu, o kterou je žádáno,
 • je naplněná kapacita služby, která je požadována,
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo akutní infekční nemoc žadatele, nebo by chování žadatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Fotogalerie
Dokumenty
Ikona k dokumentu Domácí řád sociální služby CHB 7. 8. 2023 (224.1 kB)
Ikona k dokumentu Žádost o poskytnutí pobytové soc. služby 25. 7. 2023 (488.8 kB)