Domov PETRA Mačkov

Chráněné bydlení

V pobytové službě chráněné bydlení je poskytována služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita domova je v současné době přechodně navýšena na 56 lůžek s věkovou hranicí od 18 let věku. Bydlení nabízí na adrese Mačkov 79 (54 lůžek) a Nerudova 505, Blatná (2 lůžka).

Služba je poskytována nepřetržitě.

Dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách, služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Klienti této sociální služby jsou podporováni v co největší soběstačnosti ve všech základních činnostech. Denně se účastní terapií v sociálně terapeutických dílnách a dalších aktivizačních činností, které mají sestavené podle individuálního rozvrhu. Po skončení terapií mají ještě možnost využít zájmové kroužky, které fungují v odpoledních hodinách. Další možností je pak pracovní zapojení formou DPČ přímo v domově, nebo na otevřeném trhu práce dle jeho potřeb a požadavků. Dále se klienti věnují činnostem spojených s vedením domácnosti a péčí o venkovní prostory.

Naši klienti jsou ubytováni v pěti samostatných domech - Slepička, Kočka, Sova, Ještěrka a Pávice.

V každém domku je 10, většinou jednolůžkových, pokojů s terasou nebo balkonem a se společným sociálním zázemím vždy pro dva pokoje. Součástí domku je také i jídelna a společenská místnost. Domky mají přímou návaznost na park, kde se mohou klienti trávit svůj volný čas. Park je využíván jak k procházkám, tak k relaxaci u venkovního krbu, nebo v zahradním altánu, popřípadě k pobytu na hřišti s herními prvky.

Ve službě CHB poskytujeme stravu v rozsahu 4 jídel denně (snídaně, oběd, odpolední svačina, večeře).

Klienti mají možnost výběru ze 2 jídel na oběd a také výběru nápojů během všech jídel. Strava pro klienty chráněného bydlení je připravována většinou v centrální kuchyni. Strava je poté převezena v termovozíku na jednotlivé domky, kde je strava rozdělena na jednotlivé porce dle výběru klienta.

Další možností je, že si klienti mohou uvařit a připravit vlastní jídlo.

Zdravotní péče je v Domově PETRA Mačkov poskytována dle § 36 zákona č. 108/2006 Sb., a to vlastními zaměstnanci, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání (zdravotní sestry, fyzioterapeuté).

Ošetřovatelskou péči zajišťují pracovníci sociálních služeb formou přímé obslužné péče.

Lékařskou péči poskytují lékaři, kteří nejsou zaměstnanci domova, ale do domova dojíždějí a ordinují přímo v prostorách domova v následujícím časovém rozsahu:

 • praktická lékařka pro dospělé - 1x týdně
 • pediatr - dle potřeb klientů
 • stomatolog - 1x měsíčně
 • neurolog - 1x za 2 týdny
 • psychiatr - 1x za 3 týdny

Dle potřeb klientů je péče zajištěna i mimo tyto ordinační termíny, a to přímo v ordinacích lékařů v místě jejich působení.

Rehabilitační péči zajišťují vlastní zaměstnanci formou různých metod a technik včetně hiporehabilitace. Ta je poskytována formou hipoterapie a dalších aktivit s využitím koní. Za tímto účelem domov v současné době chová 4 koně a 2 poníky.

Kromě sociálně terapeutických dílen, jako je:

 • keramika,
 • tkaní,
 • šití-vyšívání-pletení,
 • výroba loutek a dekorací,
 • malba na hedvábí,

které jsou samostatnou službou smluvně ošetřenou, nabízí domov i další terapie a aktivity:

 • muzikoterapie,
 • skupinové cvičení,
 • hydroterapie v bazénovém komplexu domova,
 • malba a kreslení různými technikami, animace vlastní tvorby-obrázků,
 • hipoterapie
 • zájmová činnost ( fotografický kroužek, sportovní kroužek, péče o květiny, klub Šikovné ruce)
 • pracovní uplatnění ( v Domově PETRA Mačkov formou DPČ, na otevřeném trhu práce)

Domov PETRA Mačkov zajišťuje vzdělávání klientů, na které se vztahuje povinná školní docházka, v Základní škole speciální v Blatné, Holečkova 1060.

Doprava do školy je žákům domovem poskytována v rámci základní služby.

Jedná se o činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě a klient si je hradí z vlastních prostředků. Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem. Klienti mohou, ale také nemusí, tyto služby využívat.

Sazebník fakultativních služeb

Úkony poskytované nad rámec základních činností cena

Jednorázová doprava vozidlem Domova na požadavek uživatele

(poměrná částka dle počtu uživatelů v automobilu)

6 Kč/ 1 km
   
 1. Vyplňte a zašlete (popř. přineste) vyplněnou Žádost o přijetí.
 2. Přiložte svůj lékařský posudek a další přílohy.

Popřípadě si můžete přímo sjednat informační schůzku s naší sociální pracovnicí a náš Domov PETRA Mačkov osobně navštívit. Na vlastní oči si prohlédnete náš celý komplex a zároveň si odnesete i vytištěnou Žádost o přijetí.

Podmínky pro přijetí:

 • cílová skupina
  • lidé s mentálním postižením,
  • nebo kombinovaným postižením (smyslovým, tělesným, apod.)
 • volná kapacita ve službě, která je požadována,
 • věková hranice pro přijetí
  • služba domov pro osoby se zdravotním postižením – od 3 let věku,
  • služba chráněné bydlení – od 18 let věku,
  • služba sociálně terapeutické dílny – od 15 let věku.

Okolnosti vylučující přijetí:

 • domov neposkytuje službu, o kterou je žádáno,
 • je naplněná kapacita služby, která je požadována,
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo akutní infekční nemoc žadatele, nebo by chování žadatele z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití),
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
Fotogalerie
Dokumenty
Ikona k dokumentu Žádost o přijetí do pobytových služeb 5. 10. 2019 (436.3 kB)
Ikona k dokumentu Žádost o přijetí do sociálně terapeutických dílen 5. 10. 2019 (266.5 kB)
Ikona k dokumentu Domácí řád Domova Petra Mačkov 15. 10. 2019 (628.4 kB)